กรุงไทย จ่อออกขาย DR อิงหุ้นอาลีบาบา ขาย 2 พันล้านหน่วย คาดราคา 4 – 8 บาท/หน่วย

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ธนาคารกรุงไทย เตรียมเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ DR อ้างอิงหุ้นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก “Alibaba” มูลค่า 2 พันล้านหน่วย คาดราคา 4 – 8 บาทต่อหน่วย

ธนาคารกรุงไทย รายงานว่า ธนาคารเตรียมออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ Depositary Receipt (DR) อ้างหุ้นสามัญต่างประเทศ เป็นครั้งแรกในประเทศ โดยอ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ของบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (Alibaba Group Holding Limited) มูลค่า 2 พันล้านหน่วย คาด ราคาเสนอขาย 4-8 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายตราสารในครั้งแรก(IPO)จะคำนวณจากราคาซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด(OpeningPrice) ทั้งนี้ หากผู้ออกตราสารไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศได้เพียงพอผู้ออกตราสารจะทำการทยอยซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มเติม ในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดทำการซื้อขาย 1 ชั่วโมงแรก แปลงด้วยอัตราอ้างอิงของตราสาร(Ratio)และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินนั้นๆ(ForeignExchangeRate)รวมค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ อยู่ในราคาเสนอขายตราสารในคร้ังแรก (IPO)ตามที่ระบุ โดยมูลค่าที่คาดว่าจะเสนขาย 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผลตอบแทนของตราสารนั้นได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยที่อาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารมีความผันผวน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ การลงทุนในตราสารมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทราบว่า อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นที่ผู้ออกตราสารยังอาจไม่คาดการณ์ได้ในขณะนี้ ซึ่งผู้ออกตราสาร พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงยังไม่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามปัจจัยความเสี่ยงอาจส่งผลตอบแทนของตราสารได้ในอนาคตค ดังนั้น ผู้ลงทุนควรระมัดระวังในการพิจารณาและควรศึกษาข้อมูล รวมถึงศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือหลักทรัพยอ้างอิงอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business