ยกเลิกกิจการอาคเนย์ประกันภัย ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ 100%

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

TGH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลประชุมผู้ถือหุ้น “อาคเนย์ประกันภัย” เป็นไปตามมติบอร์ดบริษัทแม่ เผยคะแนนเสียง 100% เห็นชอบ “ยกเลิกกิจการ” ขณะที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยไม่ควรโอนกิจการให้ “อินทรประกันภัย”

วันที่ 27 มกราคม 2565 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้ลส์ จำกัด (TGH) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนหน้านี้ ว่าการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและการจัดการเกี่ยวกับภาระและกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของ อาคเนย์ประกันภัย จะเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของอาคเนย์ประกันภัย เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2565 ที่ผ่านมา

ซึ่งอาคเนย์ประกันภัยได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีมติเป็นไปในแนวทางของมติที่ประชุมคณะกรรมการของ TGH ที่บริษัทได้เปิดเผยไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ 1.เห็นชอบ การเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของอาคเนย์ประกันภัยซึ่งเป็นการใช้สิทธิขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจและส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียนตามมาตรา 57 และ 57/1 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่การแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยขอให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ/หรือกองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการและจัดการเกี่ยวกับภาระและกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของอาคเนย์ประกันภัย ซึ่งรวมถึงการคืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกันภัยทุกรายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่อาคเนย์ประกันภัยยังมีภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัยนั้น ๆ (ซึ่งรวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

รวมทั้งการจัดหาผู้รับประกันภัยรายใหม่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ คปภ. และ/หรือกองทุนประกันวินาศภัยเห็นชอบ โดยอาคเนย์ประกันภัยเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ในการดำเนินการข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ใดออกเสียงคัดค้าน

2.ไม่เห็นชอบการโอนกิจการของอาคเนย์ประกันภัย ให้แก่ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.88 โดยไม่มีผู้ใดออกเสียงคัดค้าน ทั้งนี้ แนวทางจัดการเกี่ยวกับภาระและกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของอาคเนย์ประกันภัยจะดำเนินการโดยการคืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกันภัยทุกรายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่อาคเนย์ประกันภัย ยังมีภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อผู้เอาประกันภัยนั้น ๆ (ซึ่งรวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) รวมทั้งการจัดหาผู้รับประกันภัยรายใหม่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของอาคเนย์ประกันภัยได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาคเนย์ประกันภัย หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของอาคเนย์ประกันภัยข้างต้น ซึ่งหากมีความคืบหน้าเป็นประการใด บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance